Zaznacz stronę

Kadra

Zespół diagnostów i terapeutów poradni.

mgr Ewa Ligięza – psycholog kliniczny-psychoterapeuta . Zajmuje się kompleksową pomocą psychologiczną, diagnostyczną i doradczą w odniesieniu do wszelkich trudności dzieci i młodzieży (nerwice, lęki, fobie, depresje, agresja, nieposłuszeństwo, nieśmiałość, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość), a także problemami edukacyjnymi dzieci i młodzieży (słabe wyniki w nauce, dyskalkulia, dysleksja, nieharmonijny rozwój poznawczy). Prowadzi wsparcie psychologiczne zarówno dla obojga rodziców, jak i matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci. Od lat skutecznie doradza, jaką drogę edukacyjną powinni obrać młodzi ludzie – od przedszkola aż po studia. Założycielka poradni.

Staż pracy 34 lata.

mgr Jolanta Grzegorczyk – pedagog-polonista-surdopedagog-terapeuta. Prezentuje twórczą pasję i niekonwencjonalne podejście do zajęć terapeutycznych. Prowadzi terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Jej podopiecznymi są również dzieci i młodzież z zaburzeniami koncentracji uwagi. W ramach pracy terapeutycznej, zwłaszcza w odniesieniu do uczniów klas siódmych i ósmych, włącza w procesie terapii elementy przygotowania do egzaminów z języka polskiego – co ważne, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania ucznia dyslektycznego. Opracowała i wdrożyła wiele skutecznych metod do pracy z dziećmi o różnych dysfunkcjach. Jest Egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Staż pracy 34 lata.

mgr Anna Ligięza – psycholog-psychoterapeuta. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną w odniesieniu do dorosłych, młodzieży i dzieci. W jej ofercie pomocy znajduje się praca z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, lękiem panicznym, lękiem społecznym, fobiami prostymi, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD), depresją, niską samooceną, radzeniem sobie ze stresem. Prowadzi terapię rodzinną w sytuacji konfliktu małżeńskiego, w momencie utraty stabilności systemu rodzinnego, braku poczucia sukcesu wychowawczego w odniesieniu do dzieci. Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji – uprawnienia trenerskie TZA nr 203. Oducza zachowań agresywnych, impulsywnych, niekontrolowanych napadów złości. Jest absolwentką psychologii UMCS specjalność kliniczna. Jest absolwentką 2,5-letnich Podyplomowych Studiów Psychoterapeutycznych – Systemowa Terapia Rodzin organizowanych przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy Centrum Terapii
Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Podlega regularnej superwizji.

Staż pracy 13 lat.

mgr Agnieszka Świerczyńska-Bieńko – psycholog-psychoterapeuta. Od wielu lat zajmuje się wszechstronną pomocą psychologiczną w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Pomaga w sytuacjach kryzysowych (niepowodzenia szkolne, konflikty rówieśnicze, niska samoocena). Prowadzi diagnozę trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD). Prowadzi również indywidualne zajęcia terapeutyczne w odniesieniu do tych trudności. Jest specjalistką w zakresie Treningu Zastępowania Agresji (TZA). Autorka wielu programów terapeutycznych, głównie dla dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się. W obszarze jej zainteresowań zawodowych na ważnym miejscu znajduje się problematyka związana ze „sztuką” uczenia się. Jest absolwentką Psychologii UMCS specjalność kliniczna. Jest również absolwentką rocznych studiów w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pełni funkcję zastępcy dyrektora poradni.

Staż pracy 24 lata.

mgr Wioletta Wach – pedagog-polonista-logopeda. Działalność terapeutyczną i pedagogiczną rozpoczęła od razu po studiach, pracując przez pięć lat w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Teatroterapia przy Teatrze J. Osterwy w Lublinie. Obecnie prowadzi zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia). Pomaga również dzieciom i młodzieży z zaburzeniami koncentracji uwagi. Cierpliwa, wyrozumiała, łatwo nawiązuje kontakt z podopiecznymi – od tych najmłodszych po nastolatków – i udziela im wsparcia koniecznego do pokonywania trudności. Ukończone studia :  Wydział Humanistyczny- specjalność logopedyczna na kierunku filologia polska UMCS .Ukończyła także podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Staż pracy 19 lat