Zaznacz stronę

Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-7 letnich

Ocena rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Szczególnie ważne dla dziecka w wieku sześciu lat jest przygotowanie (we wszystkich sferach rozwoju) na pierwszą poważną zmianę w życiu, tj. przejście ze statusu przedszkolaka do statusu ucznia. Prowadzimy wieloaspektowe badanie rozwoju dzieci 6-7 letnich pod kątem określenia poziomu rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Określamy przygotowanie dziecka do realizacji obowiązków, jakie stawia szkoła.

Tak więc:

 • Czy zastanawialiście się Państwo jak ułatwić dziecku start w szkole ?
 • Jak sprawić, aby nauka będąca w wieku szkolnym podstawową formą aktywności dziecka przychodziła z łatwością?
 • Wreszcie, co powoduje, że jedne dzieci przekraczają próg szkoły radosne, wiedząc, że mają tam możliwość odniesienia sukcesu, a inne od początku traktują szkołę jak zło konieczne?

Oby Państwa dziecko nigdy nie należało do tej drugiej grupy!

Najczęstszą przyczynę niepowodzeń szkolnych (u ok. 20% dzieci) stanowią specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania, określane mianem dysleksji rozwojowej. To, czy u dziecka mogą wystąpić trudności dyslektyczne można z dużym prawdopodobieństwem ocenić już w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej. Warunkiem jest obserwacja dziecka w codziennych sytuacjach życiowych związanych na ogół z zabawą i samoobsługą. Już na etapie przedszkola ujawnić się mogą zakłócenia rozwoju funkcji ważnych w momencie podjęcia nauki szkolnej.

Dlatego rodzice powinni zwrócić uwagę na :

 • rozwój mowy dziecka
 • kształtowanie się sprawności ruchowej, a zwłaszcza manualnej
 • zdolność do skupienia uwagi na działaniu
 • wrażliwość słuchową, czyli umiejętność wyróżniania różnych dźwięków z otoczenia
 • zamiłowanie do zabaw angażujących funkcje wzrokowe dziecka, czyli klocki, układanki, puzzle

Poniżej zamieszczamy kilka stwierdzeń, które pozwolą orientacyjnie ocenić, czy dziecko należy do grupy dzieci „ryzyka dysleksji”, a tym samym czy sprosta wymaganiom szkolnym już na starcie:

 • dziecko nie lubi rysować i kolorować, słabo posługuje się nożyczkami. Jego prace plastyczne sprawiają wrażenie niestarannych
 • dziecko ma wadę wymowy
 • dziecko przekręca wyrazy (mówi np. kraktor), popełnia błędy gramatyczne
 • ma problem z zapamiętaniem piosenek, wierszyków, nazw miesięcy, dni tygodnia itp.
 • trudności sprawiają mu wszelkie klocki, układanki, puzzle
 • ma kłopot z poprawnym pokazaniem swojej lewej i prawej ręki
 • ma kłopot w skoncentrowaniu się, łatwo się rozprasza

Dodatkowo, jeżeli podczas pierwszych prób pisania i czytania zaobserwujemy, że dziecko:

 • źle trzyma długopis
 • nie zawsze pisze od strony lewej do prawej
 • ma kłopoty podczas wyróżniania głosek i sylab w wyrazach
 • nie słyszy różnicy w słowach podobnych np. kura – góra, buty – budy
 • ma trudności z dokładnym odwzorowywaniem prostych szlaczków
 • pisze w sposób zwierciadlany

powinno to stanowić sygnał do wizyty w poradni psychologicznej, celem zasięgnięcia konsultacji i dokonania diagnozy pod kątem dojrzałości szkolnej dziecka.

Wczesne rozpoznanie, a co się z tym wiąże fachowa pomoc pozwoli wyrównać ewentualne opóźnienia rozwojowe. Pozytywna diagnoza nie tylko wskaże przyczyny trudności, określi również mocne strony dziecka, a więc zdolności, które mogą być w przyszłości rozwijane odpowiednio ukierunkowanym kształceniem.

Wiek 6-7 lat to najlepszy okres rozwojowy, w którym wcześnie zdiagnozowane opóźnienia w zakresie funkcji ważnych przy podejmowaniu nauki daje się na ogół szybko usunąć. Praca z dzieckiem ma formę zabawową i niejednokrotnie może być prowadzona przez rodziców w domu. Wizyta w poradni psychologicznej daje więc szansę na wszechstronne badanie możliwości dziecka i rozpoczęcie ewentualnych działań terapeutycznych, pozwalających na wkroczenie w nowy etap aktywności (tzw. szkolny) z pozytywnym nastawieniem, a więc bez lęków i obaw.